Google

Wednesday, October 21, 2009

United Nations : Sanctions

สหประชาชาติ : ทางบังคับ

ปฏิบัติการลงโทษทางด้านการทูต ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านการทหารภายใต้ระบบความมั่นคงร่วมกันต่อผู้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ภายใต้สันนิบาตชาตินั้นรัฐสมาชิกแต่ละรัฐสามารถตัดสินด้วยตนเองว่าควรจะใช้ทางบังคับกับรัฐที่พบว่าได้ละเมิดกติกาสันนิบาตชาติหรือไม่ ส่วนในระบบความมั่นคงของสหประชาชาตินั้น ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงได้ตัดสินว่า “มีภัยคุกคามต่อสันติภาพ, มีการละเมิดต่อสันติภาพ หรือมีการกระทำอันเป็นการรุกราน” เกิดขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงอาจจะเรียกร้องให้มีการใช้ทางบังคับต่อรัฐที่ละเมิดกฎหมายได้ ในกฎบัตรระบุไว้ว่า คณะมนตรีความมั่นคงโดยความช่วยเหลือของคณะกรรมาธิการเสนาธิการทหาร อาจเรียกร้องให้สมาชิกทำการปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้นว่า “การแสดงพลัง, การปิดล้อม, และปฏิบัติการอย่างอื่น โดยกองกำลังทางอากาศ กองกำลังทางเรือ และกองกำลังทางภาคพื้นดิน” ส่วนทางบังคับที่มิใช่เรื่องทางการทหารที่สามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่ “การระงับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมด หรือบางส่วน และการระงับความสัมพันธ์บางส่วนหรือทั้งหมดในการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางการไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางวิทยุ และอื่น ๆ รวมตลอดไปจนถึงการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต” เป็นต้น ภายใต้มติความร่วมมือกันเพื่อสันติภาพปี ค.ศ.1950 สมัชชาใหญ่อาจจะใช้เกณฑ์คะแนนเสียงสองในสามมอบหมายให้สมาชิกทั้งหลายดำเนินปฏิบัติการต่อผู้รุกรานได้ หากว่าคณะมนตรีความมั่นคงไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากมีการใช้สิทธิยับยั้งของสมาชิกถาวร ในการอำนวยความสะดวกแก่การใช้ทางบังคับนี้ ในกฎบัตร (ข้อ 43) ได้กำหนดไว้ว่า รัฐสมาชิกทั้งหลายพึงบรรลุข้อตกลงพิเศษกับคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อจัดหากองกำลังทหารหากมีความจำเป็นเพื่อธำรงสันติภาพและความมั่นคง

ความสำคัญ จากการที่มหาอำนาจได้แตกแยกกันในคณะมนตรีความมั่นคงอันเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามเย็น ทำให้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงพิเศษในการจัดกองทหารให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงและทำให้ระบบทางบังคับที่ผู้ก่อตั้งสหประชาชาติมุ่งหวังจะนำมาใช้ไม่มีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ดีในปี ค.ศ.1950 ผู้แทนของสหภาพโซเวียตไม่ได้เข้าประชุมในคณะมนตรีความมั่นคง จึงทำให้คณะมนตรีความมั่นคงสามารถเสนอแนะสมาชิกให้ใช้มาตรการร่วมกันต่อเกาหลีเหนือได้ นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้มีการใช้กองทัพสหประชาชาติเป็นกองกำลังรักษาความสงบเพื่อช่วยรักษาสันติภาพในตะวันออกกลาง แต่ก็ยังไม่มีครั้งใดที่เป็นการปฏิบัติการโดยใช้ทางบังคับกับผู้รุกราน เมื่อมีการใช้ปฏิบัติการบังคับครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1966 นั้น คณะมนตรีความมั่นคงได้ใช้วิธีปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อโรดีเซีย โดยได้ประกาศว่า สถานการณ์การถือผิวภายในของโรดีเซียเป็นการคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ทางบังคับจะใช้อย่างมีประสิทธิผลต่อรัฐต่าง ๆ เป็นต้นว่า แอฟริกาใต้ได้นั้น ก็ต่อเมื่อมีฉันทามติเกิดขึ้นในหมู่มหาอำนาจให้นำระบบความมั่นคงร่วมกันมาใช้เท่านั้น

No comments:

Post a Comment