Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Military Group : North Atlantic Treaty Organization(NATO)

กลุ่มทางทหารในระดับภูมิภาค: องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต)

องค์การในระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1949 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงและร่วมมือกันในหมู่ชาติสมาชิกในพื้นที่แอตแลนติกหนือ นาโตทำหน้าที่เป็นหนทางใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคงตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติการร่วมกันของสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ นาโตมีสมาชิกที่มีบทบาทเข้มแข็ง 14 ชาติ คือ เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส ตุรกี และสหรัฐอเมริกา โดยทั้ง 14 ชาติเหล่านี้ได้ใช้นาโตเป็นกรอบเพื่อความร่วมมือทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถึงแม้ว่าสมาชิกเหล่านี้จะจัดตั้งโครงสร้างทางทหารที่มีบูรณาการขึ้นมา แต่ฝรั่งเศสและสเปนกลับตั้งตัวเป็นอิสระทางด้านการทหาร แม้ว่าทั้งสองชาตินี้จะให้ความร่วมมือกับกองกำลังนาโตอยู่ก็ตามที องค์การพันธมิตรทางทหารองค์การนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ความคุ้มครองจากภัยคุกคามทางทหารของสหภาพโซเวียตในทวีปยุโรปโดยวิธีสนธิกองกำลังตามแบบเข้าด้วยกัน และด้วยการให้รัฐในแถบยุโรปตะวันตกอยู่ภายใต้การคุ้มกันของการป้องปรามนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างทางการจัดการของนาโตมีดังนี้ คือ (1) คณะมนตรีแอตแลนติกเหนือ มีหน้าที่พัฒนาและดำเนินนโยบายพันธมิตรระดับพื้นฐาน (2) โครงสร้างการบังคับบัญชาทางทหารที่อิงอาศัยกองบัญชาการสูงสุดของมหาอำนาจพันธมิตรในยุโรป(เอสเอชเอพีอี) ผู้บัญชาการพันธมิตรสูงสุดในยุโรป(เอสเอซีอียูอาร์) และผู้บัญชาการพันธมิตรสูงสุดแอตแลนติก(เอสเอซีแอลเอเอ็นที) คณะกรรมาธิการการติดต่อประสานงาน และกลุ่มวางแผนระดับภูมิภาคระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกา (3) องค์การการผลิตและการส่งกำลังบำรุงต่างๆ (4) คณะกรรมาธิการคณะมนตรีสำคัญๆ ประกอบด้วยโครงสร้างที่ปรึกษาหลักๆในนาโต และ (5) สำนักเลขาธิการนาโต มีเลขาธิการนาโตเป็นหัวหน้า และทำหน้าที่เป็นประธานคณะมนตรีอีกด้วย

ความสำคัญ นาโตทำหน้าที่เป็นเสาหลักของระบบป้องกันของฝ่ายตะวันตกต่อการคุกคามของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่แอตแลนติกเหนือ กรอบทางการเมืองและการทหารของนาโตได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่ชาติพันธมิตรนี้ โดยการใช้วิธีการประนีประนอมนโยบายต่างประเทศและนโยบายป้องกันประเทศของชาติที่มีเอกราชทั้ง 16 ชาติ(หมายเหตุ นาโตรับสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และโปแลนด์ เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทำให้นาโตมีสมาชิกเพิ่มเป็น 19 ประเทศ) อย่างไรก็ดีในทศวรรษปี 1980 สนธิสัญญาพันธมิตรฉบับนี้เกิดร้าวฉานอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้ คือ (1) เกิดลัทธิหลายขั้วอำนาจเฟื่องฟูขึ้น (2) สหรัฐอเมริกามัวยุ่งอยู่กับกิจการในอเมริกากลางและตะวันออกกลาง (3) เกิดการโต้เถียงกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายนิวเคลียร์ และ (4) เกิดความรู้สึกอยากมีเอกราชในยุโรปตะวันตก ในทศวรรษปี 1960 ฝรั่งเศสได้ถอนหน่วยทหารของตนออกจากกองบัญชาการนาโตและถอนกองเรือของตนออกจากการควบคุมทางยุทธการของนาโต ในปี ค.ศ. 1966 ประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอโกลแห่งฝรั่งเศสต้องการให้กองบัญชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของนาโตถอนตัวออกจากแผ่นดินของฝรั่งเศสหรือมิฉะนั้นก็ให้อยูในความควบคุมของฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสและสเปนจะมีข้อผูกพันภายใต้สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือว่าจะต้องร่วมปฏิบัติการต่อต้านผู้รุกราน แต่การกระทำของสองประเทศนี้มีผลให้ไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตอีกต่อไปแล้ว อนาคตของนาโตส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับว่าชาวยุโรปตะวันตกมีความเชื่อว่าการคุกคามของโซเวียตต่อยุโรปตะวันตกมีความเชื่อถือได้ขนาดไหนเท่านั้นเอง

No comments:

Post a Comment