Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Economic Group : Central American Common Market(CACM)

กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค : ตลาดร่วมอเมริกากลาง(ซีเอซีเอ็ม)

องค์การในระดับภูมิภาค ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในหมู่รัฐสมาชิกโดยผ่านทางสหภาพศุลกากรและโครงการบูรณาการด้านอุตสาหกรรม รัฐในทวีปอเมริกากลาง 5 รัฐ กล่าวคือ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และนิคารากัว ได้ให้การสัตยาบันสนธิสัญญาบูรณาการทางเศรษฐกิจปี ค.ศ. 1960 ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้รวมทั้งพิธีสารและข้อตกลงเพิ่มเติมอีกหลายฉบับได้กำหนดให้มีการสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจที่สำคัญภายใต้ข้อเสนอการบูรณาการอุตสาหกรรมเมื่อปี ค.ศ.1958 สมาชิกแต่ละชาติได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำหนดอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถส่งเข้าไปขายโดยระบบการค้าเสรีที่ไม่มีขอบเขตจำกัดในตลาดของทั้ง 5 ประเทศที่เป็นสมาชิกได้ในช่วงเวลา 10 ปี สมมติฐานของระบบตลาดร่วมมีอยู่ว่า เมื่อมีการเปิดตลาดให้กว้างและให้มีการค้าโดยเสรีขึ้นมาแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาความชำนาญเฉพาะอย่าง ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะให้เงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคของตลาดร่วมนั้นๆ การตัดสินใจของตลาดร่วมอเมริกากลางดำเนินการโดยองค์กรต่อไปนี้ (1) คณะมนตรีเศรษฐกิจอเมริกากลางอันประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของชาติสมาชิก ทำหน้าที่พัฒนานโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจ (2) คณะมนตรีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามการตัดสินใจของคณะมนตรีเศรษฐกิจนั้น (3) สำนักเลขาธิการ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางบริหาร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงกัวเตมาลาประเทศนิการากัว นอกจากนั้นแล้วธนาคารอเมริกากลางเพื่อบูรณาการทางเศรษฐกิจ ก็ยังทำหน้าที่อยู่ในระบบโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่โครงการพัฒนาต่างๆ

ความสำคัญ ตลาดร่วมอเมริกากลางนี้ได้ทำการขจัดอากรศุลกากรออกไปทั้งหมด ทำให้การค้าระหว่างสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้นมามากในช่วงทศวรรษปี 1960 กับช่วงทศวรรษปี 1970 แนวความคิดในการสร้างตลาดร่วมนี้จะต้องฟันฝ่าฟาดฟันกับการแข่งขันทางชาตินิยมที่ฝังรากลึกมานานนับศตวรรษ และตลาดร่วมแห่งนี้ก็นับได้ว่าประสบความสำเร็จในการสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจได้ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยประสบความสำเร็จในละติน อเมริกา ถึงแม้ว่าตลาดร่วมแห่งนี้จะไม่สามารถหาทางลัดไปสู่การพัฒนาได้ก็จริง แต่ก็สามารถดำเนินความก้าวหน้าไปได้มาก สามารถดึงดูดเงินทุนจากสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีในทศวรรษปี 1980 สมาชิกของตลาดร่วมนี้หลายชาติได้เกิดการแตกแยกกันจากกรณีที่ขบวนการคอนคราที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีระบอบการปกครองซานดินิสตราของนิการากัว และในกรณีของสงครามกลางเมืองในเอลซัลวาดอร์ ความแตกแยกจากเหตุการณ์เหล่านี้และความแตกแยกทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้บั่นทอนความเข้มแข็งของตลาดร่วมแห่งนี้ไปมากพอสมควร

No comments:

Post a Comment