Google

Wednesday, October 21, 2009

United Nation : Admission

สหประชาชาติ : การยอมรับเป็นสมาชิก

กระบวนการยอมรับรัฐหนึ่งรัฐใดเข้าเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง ในสหประชาชาตินั้นการยอมรับสมาชิกใหม่จะต้องเป็นการเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคงจากนั้นจะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนสองในสามในสมัชชาใหญ่ ชาติที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงทุกชาติอาจเข้าขัดขวางการสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าสามารถยับยั้งได้เมื่อมีปัญหาในเรื่องสมาชิกภาพนี้เข้ามา กฎบัตรสหประชาชาติกำหนดไว้ว่ารัฐที่ประสงค์จะได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกจะต้อง (1) รักสันติภาพ (2) ยอมรับพันธกรณีที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตร และ (3) องค์การสหประชาชาติใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเป็นชาติที่สามารถและมีเจตจำนงที่จะดำเนินตามข้อผูกพันเหล่านี้ได้ สหภาพสาธารณะระหว่างประเทศ เป็นต้นว่า องค์กรชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติต่าง ๆ กำหนดให้ใช้คะแนนเสียงสองในสามเมื่อจะรับสมาชิกใหม่ ส่วนกลุ่มในระดับภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ประชาคมยุโรป จะใช้เกณฑ์เสียงเป็นเอกฉันท์เมื่อจะรับสมาชิกใหม่


ความสำคัญ การรับสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในองค์การระหว่างประเทศองค์การใดองค์การหนึ่ง อาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ วัตถุประสงค์ และหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการขององค์การนั้น ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้มีการรับสมาชิกใหม่เข้าสหประชาชาติในระหว่างทศวรรษปี 1960 ถึงทศวรรษปี 1970 นั้น ก็ได้ส่งผลให้สมัชชาใหญ่มีการขยายบทบาทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีการแก้ไขกฎบัตรให้เพิ่มสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงและในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม(อีซีโอเอสโอซี) เพื่อให้มีลักษณะเป็นตัวแทนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น กับให้เพิ่มการเน้นย้ำตามแนวทางของกลุ่มประเทศโลกที่ 3 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ(1)การพัฒนาเศรษฐกิจ (2)สิทธิมนุษยชนและ(3)การลดกำลังรบ ปัญหาเกี่ยวกับการรับสมาชิกของสหประชาชาติที่สำคัญ ก็คือ การรับรัฐที่แยกออกเป็นสองส่วน คือ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ตลอดจนการรับไต้หวัน เป้าหมายที่จะให้เกิดความสากลมาก ๆ (คือให้ได้ทุกรัฐเป็นสมาชิก) ไม่น่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในสหประชาชาติ จนกว่ามหาอำนาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการเมืองสำคัญ ๆ ระหว่างกันได้ นอกจากนี้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เลือกที่จะไม่เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เพราะข้อผูกพันในฐานะเป็นสมาชิกนั้นจะเป็นการละเมิดความเป็นกลางที่ตนยึดถือเป็นประเพณีมาตลอด ส่วนในกรณีของรัฐอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ซามัวตะวันตก ก็ได้เลือกที่จะไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติด้วยเหตุผลทางการเงิน ในอดีตปัญหาสำคัญ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสหประชาชาติที่สำคัญ ๆ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยดี ก็คือ การรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศจีน ตลอดจนการรับเยอรมนีทั้งฟากตะวันออกและฟากตะวันตก กับการรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก

No comments:

Post a Comment