Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Political Group : Concert of Europe

กลุ่มทางการเมืองในระดับภูมิภาค : ความร่วมมือแห่งยุโรป

ระบบการปรึกษาหารือเฉพาะกิจระหว่างมหาอำนาจที่พัฒนาขึ้นมาในภายหลังสงครามนโปเลียน ความร่วมมือแห่งยุโรปประชุมกันเป็นระยะๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญๆที่คุกคามต่อสันติภาพ สมาชิกของความร่วมมือแห่งยุโรปนี้ประกอบด้วย ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรัสเซีย และรัสเซีย ต่อมาได้มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย คือ เยอรมนี และอิตาลี ตลอดจนมหาอำนาจขนาดย่อมอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่นำมาถกแถลงกันนั้น ระบบความร่วมมือแห่งยุโรปนี้ส่วนใหญ่ทำงานโดยวิธีการประชุมในระดับนานาชาติ โดยการเรียกร้องของชาติมหาอำนาจที่เชื่อว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพบังเกิดขึ้น ผลก็คือ ได้มีการสถาปนาการครองความเป็นใหญ่ของมหาอำนาจที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล จวบจนกระทั่งมหาอำนาจสูญเสียเอกภาพแตกความสามัคคีแยกสมาชิกออกเป็นกลุ่มพันธมิตรที่เป็นปฏิปักษ์กัน คือ กลุ่มข้อตกลงไตรภาคี(ฝรั่งเศส บริเตนใหญ่ และรัสเซีย) กับกลุ่มไตรพันธมิตร(เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี)

ความสำคัญ ระบบความร่วมมือแห่งยุโรปมีคุณูปการเป็นอย่างมากต่อเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อมหาอำนาจแตกความสามัคคีกันก็ได้นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยตรง ประสิทธิผลของระบบนี้ คือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการธำรงสันติภาพร่วมกันนั้น ได้ให้การรับรองโดยผู้ร่างกติกาสันนิบาตชาติและกฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งในสันนิบาตชาติและสหประชาชาติ มีคณะมนตรีที่ถูกครอบงำโดยมหาอำนาจได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบพิเศษเพื่อธำรงสันติภาพและความมั่นคง คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติยังคงทำหน้าที่เป็นที่ประชุมเพื่อการเจรจากันระหว่างมหาอำนาจโดยใช้แบบอย่างของความร่วมมือแห่งยุโรป

No comments:

Post a Comment