Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Political Group : Nordic Council

กลุ่มทางการเมืองในระดับภูมิภาค : คณะมนตรีนอร์ดิก

องค์การในระดับภูมิภาคในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อันประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งให้มาประชุมกันเป็นคณะมนตรี มีหน้าที่ให้คำแนะเกี่ยวกับนโยบายและโครงการร่วมแก่รัฐบาลของรัฐสมาชิก คณะมนตรีนอร์ดิกจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ.1952 มีสมาชิกประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และไอซ์แลนด์ ผู้แทนที่มาประจำอยู่ในคณะมนตรีนอร์ดิกได้รับการคัดเลือกจากรัฐสภาแห่งชาติของแต่ละชาติสมาชิก(โดยให้ไอซ์แลนด์มีผู้แทนได้ 5 คน ส่วนสมาชิกอื่น ๆ ให้มีผู้แทนได้ชาติละ 16 คน) ทั้งนี้โดยให้เป็นผู้แทนของกลุ่มและประชามติทางการเมืองสำคัญในชาตินั้น ๆ นอกจากนี้แล้วแต่ละรัฐสมาชิกอาจแต่งตั้งผู้แทนของภาครัฐบาลมีจำนวนมากเท่าใดก็ได้ แต่อำนาจในการลงคะแนนเสียงให้จำกัดอยู่เฉพาะผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเท่านั้น สมัยประชุมสามัญของคณะมนตรีนอร์ดิกจะจัดให้มีขึ้นทุกปี แต่สมัยประชุมวิสามัญจะมีได้ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากชาติสมาชิก 2 ชาติ หรือจากผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากชาติต่าง ๆ จำนวน 25 คน ประธานของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะทำหน้าที่อำนวยการให้คำปรึกษากันในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และขนส่ง

ความสำคัญ คณะมนตรีนอร์ดิกอำนวยความสะดวกให้แก่ชาติสมาชิกด้วยการทำหน้าที่เป็นรัฐสภาข้ามชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาหารือ วัตถุประสงค์ดั้งเดิมอย่างหนึ่งของคณะมนตรีนอร์ดิกคือเพื่อการจัดตั้งตลาดร่วมสแกนดิเนเวียนั้นได้ถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้มีการจัดตั้งสมาคมการค้าเสรียุโรป(เอฟตา)เมื่อปี ค.ศ.1959 ทั้งนี้โดยมีเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนเป็นสมาชิกผู้มีอำนาจเต็ม และมีฟินแลนด์เป็นสมาชิกสมทบ นอกจากนี้แล้วคณะมนตรีนอร์ดิกก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อ (1) ขจัดความจำเป็นที่ต้องถือหนังสือเดินทางสำหรับพลเมืองในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียที่จะท่องเที่ยวไปในรัฐสมาชิก (2) จัดหาตลาดแรงงานในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และ (3) ให้การสนับสนุนการออกกฎหมายร่วมกันโดยคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ

No comments:

Post a Comment