Google

Wednesday, October 21, 2009

Political Community : Supranationalism

ประชาคมทางการเมือง:อำนาจเหนือชาติ

อำนาจขององค์การระหว่างประเทศที่ใช้ในการตกลงใจโดยยึดคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งจะมีผลผูกพันรัฐสมาชิกหรือพลเมืองของรัฐสมาชิกทั้งปวง อำนาจเหนือชาตินี้เป็นการโอนอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการในขอบเขตที่กำหนดจากหน่วยย่อยต่างๆไปให้แก่หน่วยกลาง มวลสมาชิกจะต้องยอมรับการตัดสินใจของอำนาจเหนือชาตินี้ มิฉะนั้นแล้วก็จะต้องถอนตัวออกจากระบบไป การตัดสินใจนี้อาจกระทำโดยตัวแทนของรัฐบาลที่เป็นสมาชิกหรือโดยสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยรวมขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆ อำนาจเหนือชาตินี้จะมีผลให้มีการจัดตั้งระบบสหพันธ์จำกัดเฉพาะในภูมิภาคขึ้นมาโดยมีการแบ่งปันอำนาจระหว่างสองระดับนี้

ความสำคัญ อำนาจเหนือชาติจะมีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อรัฐต่างๆสมัครใจมอบอำนาจอธิปไตยของตนให้แก่สถาบันกลาง แต่อำนาจเหนือชาตินี้ได้รับการสนับสนุนน้อยในโลกที่ประกอบด้วยรัฐเอกราชและมีอธิปไตยที่ผู้นำมีความหวั่นเกรงว่าตนจะสูญเสียเอกสิทธิ์ในการวินิจฉัยสั่งการไป คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปเป็นตัวอย่างของสถาบันเหนือชาติที่สามารถริเริ่มนโยบาย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและตกลงใจในขอบเขตกำหนดที่จะมีผลต่อมวลรัฐสมาชิกตลอดจนกลุ่มและบุคคลภาคเอกชนต่างๆ คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับองค์การชำนัญพิเศษอื่นๆของสหประชาชาติ คือเป็นองค์การมีอำนาจภายใต้กฎบัตรให้สามารถตัดสินใจใช้อำนาจเหนือชาติในเรื่องของสันติภาพและความมั่นคงที่มีผลผูกพันต่อสมาชิกทั้งหลายได้ คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ใช้อำนาจนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น คือ ในตอนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจภาคบังคับกับประเทศโรดีเซียเมื่อปี ค.ศ. 1966

No comments:

Post a Comment