Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Economic Group : Amazon Pact

กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค: กติกาสัญญาอะเมซอน

สนธิสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานการพัฒนาลุ่มแม่น้ำอะเมซอนและเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีเหตุผล ภาคีของกติกาสัญญาอะเมซอนปี ค.ศ.1978 ประกอบด้วย โบลิเวีย บราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์ กายอานา เปรู ซูรินาเม และเวเนซุเอลา สนธิสัญญามีบทบัญญัติดังนี้ คือ (1) ให้ใช้ทรัพยากรน้ำในภูมิภาคด้วยความระมัดระวัง (2) ให้แต่ละภาคีมีสิทธิพัฒนาดินแดนลุ่มแม่น้ำอะเมซอนในส่วนของตนได้แต่ต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อดินแดนในส่วนของภาคีอื่นๆ (3) ให้สามารถสัญจรทางเรือได้โดยอิสระตามลำน้ำต่างๆในภูมิภาค (4) ให้มีการปรับปรุงสุขอนามัยและสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางการขนส่งและการคมนาคมได้ (5) ให้การสนับสนุนในการดำเนินความพยายามในการวิจัยร่วมกัน และ(6) ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว คณะมนตรีความร่วมมืออะเมซอนอันประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะประชุมกันทุกปีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและเพื่อพัฒนานโยบายและโครงการต่างๆ

ความสำคัญ กติกาสัญญาอะเมซอนนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชาติที่มีเอกราชต่างๆซึ่งอยู่ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีระบบการเมืองและระบบสังคมแตกต่างกัน ก็สามารถร่วมมือเพื่อจัดการแก้ปัญหาทางด้านนิเวศวิทยาและการพัฒนาร่วมกันได้ ถึงแม้ว่ากติกาสัญญาอะเมซอนนี้จะเป็นกลุ่มเหนือชาติที่ไม่มีอิทธิพลและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากนัก แต่การที่กลุ่มสามารถประสานความร่วมมือกันได้นี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาบางอย่างสามารถดำเนินการแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐได้ แต่ทั้งนี้แต่ละรัฐจะต้องไม่ทำการใดๆอันเป็นการขัดแย้งกับเจตจำนงของกลุ่ม วัตถุประสงค์หลักของกติกาสัญญาอะเมซอน กล่าวคือ ให้ยุติการใช้ทรัพยากรลุ่มแม่น้ำอะเมซอนที่จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างไม่มัญญะมัญญังนั้นยังไม่บรรลุถึงได้ แต่ก็มีการกระทำที่คืบหน้าไปพอสมควร ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการแข่งขันระหว่างชาติในการเปิดพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจก็ได้ลดน้อยลงไป กติกาสัญญาอะเมซอนมีคุณค่าทั้งในด้านปฏิบัติและด้านสัญลักษณ์ ซึ่งคุณค่าทั้งสองอย่างนี้มีคุณูปการต่อการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างภาคีของกติกาสัญญาฉบับนี้ได้

No comments:

Post a Comment