Google

Wednesday, October 21, 2009

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ)

องค์การที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสมัชชาใหญ่ในปี ค.ศ.1946 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอาหาร ยารักษาโรค และเสื้อผ้าฉุกเฉินแก่เด็กในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม เมื่อแรกเริ่มนั้นองค์การนี้มีชื่อเต็มว่า กองทุนฉุกเฉินเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ) แต่เมื่อสมัชชาใหญ่ได้กำหนดให้องค์การนี้มีสถานะถาวร ชื่อขององค์การจึงถูกเปลี่ยนแปลง โดยได้ลบคำว่า “ระหว่างประเทศ” และคำว่า “ฉุกเฉิน” ออกไป แต่ชื่อย่อว่า “ยูนิเซฟ” ที่รู้จักกันดีแล้วนั้นก็ยังให้คงไว้เหมือนเดิม องค์การกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติได้ขยายขอบข่ายการปฏิบัติงานให้รวมไปถึงประเทศด้อยพัฒนาและให้เพิ่มกิจกรรมให้การสนับสนุนโครงการในระดับชาติเพื่อปรับปรุงการศึกษา การปรับปรุงสุขอนามัย และการควบคุมโรค ทั้งนี้โดยให้ชาติฝ่ายผู้รับความช่วยเหลือได้ช่วยออกเงินมาสมทบโครงการด้วย องค์การยูนิเซฟได้เรียกร้องให้องค์กรชำนัญพิเศษต่าง ๆ เช่น องค์การอนามัยโลก(ดับเบิลยูเอชโอ)) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติ(ยูเนสโก) และองค์การอาหารและเกษตร(เอฟเอโอ) มาให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดำเนินการต่าง ๆ ของตนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เงินที่นำมาใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการยูนิเซฟนี้มาจากรัฐบาลต่าง ๆ ของชาติสมาชิก จากการบริจาคของภาคเอกชน จากโครงการจำหน่ายบัตรอวยพรในวันหยุดของยูนิเซฟเอง และจากเงินที่เด็ก ๆ ในสหรัฐอเมริกาสะสมในโครงการฮัลโลวีน “ทริค ออร์ ทรีต”

ความสำคัญ เด็ก ๆ จำนวนหลายล้านคนในยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ต่างได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเด็กสหประชาชาตินี้ทั้งนั้น สิ่งที่กำลังเผชิญหน้าท้าทายยูนิเซฟอยู่ขณะนี้ ก็คือ ปัญหาที่เด็ก ๆ ทั่วโลกจำนวนสองในสามเป็นโรคขาดสารอาหาร ขาดที่พักอาศัย และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านยารักษาโรค และด้านสุขอนามัย องค์การยูนิเซฟได้วางน้ำหนักของความสำคัญเป็นพิเศษไปที่จัดให้มีการรณรงค์เรื่องสุขอนามัย เพื่อต่อต้านโรคเรื้อรังและโรคระบาดในเด็ก การจัดหาน้ำนมให้เด็กดื่ม การให้ความดูแลเด็กลี้ภัย และการให้การศึกษาแก่เด็กให้สามารถอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้แล้วองค์การยูนิเซฟก็ยังได้รับมอบหมายให้มีบทบาทสำคัญในโครงการทศวรรษการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรัฐที่กำลังพัฒนาทั้งหลายอีกด้วย

No comments:

Post a Comment