Google

Wednesday, October 21, 2009

United Nations : Important Question

สหประชาชาติ : ปัญหาสำคัญ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นำเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาใหญ่ ซึ่งจะต้องใช้เกณฑ์คะแนนเสียงสองในสามของการบรรลุการตกลงใจ ในกฎบัตรสหประชาชาติ (ข้อ 18) บัญญัติไว้ว่า ปัญหาสำคัญ ได้แก่ (1) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสันติภาพและความมั่นคง (2) การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีสามคณะ(คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม และคณะมนตรีภาวะทรัสตี) (3) การรับสมาชิกใหม่ (4) การระงับสิทธิ์และเอกสิทธิ์ กับการขับออกจากการเป็นสมาชิก (5) ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการของระบบภาวะทรัสตี และ (6) ปัญหาทางด้านงบประมาณ นอกจากนั้นแล้ว ข้อเสนอแนะของสมัชชาใหญ่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร (ข้อ 108) ก็ต้องใช้เกณฑ์คะแนนเสียงสองในสามอีกเหมือนกัน การตัดสินใจให้เพิ่มเติมรายการของปัญหาสำคัญเข้ามาอีก สามารถทำได้ด้วยการใช้เกณฑ์คะแนนเสียงข้างมากปกติของสมาชิกที่เข้าประชุม และที่ลงคะแนนเสียง

ความสำคัญ หลักปัญหาสำคัญนี้ได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าสมัชชาใหญ่ได้มีสมาชิกเพิ่มจำนวนขึ้นมามากและก็มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นมามากด้วย แต่จากการที่มีการแตกแยกกันในสงครามเย็น การเป็นศัตรูกันในหมู่ชาติที่เกิดใหม่ ตลอดจนการเกิดกลุ่มแกนนำการประชุมต่าง ๆ มากมาย จากเหตุเหล่านี้ก็จึงทำให้ยากที่จะได้คะแนนสนับสนุนสองในสามได้ แต่เมื่อกลุ่มแกนนำของฝ่ายโลกที่สาม คือ กลุ่มเจ็ดสิบเจ็ด(จี-77) ได้พัฒนาแนวทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อมีการพิจารณาประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ปี 1964 เป็นต้นมา ก็จึงทำให้สามารถได้คะแนนเสียงสนับสนุนสองในสามได้ การขยายกฎเกณฑ์เพื่อให้มีการเพิ่มรายการปัญหาสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนเสียงข้างมากปกติเป็นยุทธวิธีทางรัฐสภาที่สามารถนำมาใช้เพื่อต่อต้านมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจได้รับการยอมรับมาใช้แทนได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปี ค.ศ.1961 สหรัฐอเมริกาสามารถประสบความสำเร็จ ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ให้เปลี่ยนแปลงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นผู้แทนของจีนในสหประชาชาติ จากเกณฑ์การใช้คะแนนเสียงข้างมากปกติไปเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องใช้เกณฑ์คะแนนเสียงสองในสาม อย่างไรก็ดีเมื่อถึงปี ค.ศ.1972 เสียงข้างมากของสมัชชาใหญ่ได้กลับคำตัดสินครั้งนั้นเสียใหม่ ซึ่งเป็นผลให้มีการยอมรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้แทนตามกฎหมายของจีนและให้ขับไต้หวัน(ฟอร์โมซา) ออกจากการเป็นสมาชิก

No comments:

Post a Comment