Google

Wednesday, October 21, 2009

UN Specialized Agency : International Atomic Energy Agency (TAEA)

ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ : ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(ไออีเอ)

ทบวงชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1957 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะพัฒนาพลังงานปรมาณูเพื่อวจุดประสงค์ทางสันติภาพ ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในเบื้องแรกได้รับการเสนอโดยประธานาธิปดี ดไวท์ ดี.ไอเซนฮาวร์ ในข้อเสนอปรมาณูเพื่อสันติภาพของเขาต่อสมัชชาใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1953 ถึงแม้ว่าในทางเทคนิคทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจะมิได้เป็นทบวงชำนัญพิเศษแต่ก็ได้ทำหน้าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ 16 แห่งนั้น

ความสำคัญ ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งขึ้นตรงต่อสมัชชาใหญ่โดยตรงนั้น ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยลดภัยคุกคามของสงครามระหว่างมหาอำนาจปรมาณูกับรัฐที่กำลังพัฒนา เป็นทบวงที่พยายามจะช่วยยกมาตรฐานการครองชีพทั่วโลก โดยการพัฒนาแหล่งพลังงานราคาถูกและสอนเทคโนโลยีแก่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศที่ด้อยพัฒนา ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้สนับสนุนให้ทำโครงการวิจัยหลากหลายโครงการ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยรวมตลอดไปจนถึงการจัดหาวัสดุสำหรับแยกปรมาณูให้แก่ประเทศต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการวิจัย ได้มีการป้องกันพิเศษตลอดจนถึงมีการตรวจสอบสถานที่เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้วัตถุแยกปรมาณูที่จัดหาให้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันตินี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร ผู้จัดตั้งทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมีความหวังว่า จากการปฏิบัติการดังกล่าวของทบวง ฯ ก็จะช่วยสร้างรากฐานสำหรับการจัดตั้งระบบควบคุมและตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศขึ้นมาได้ในที่สุด

No comments:

Post a Comment