Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional political Group: Organization of African Unity (OAU)

กลุ่มทางการเมืองในระดับภูมิภาค : องค์การเอกภาพแอฟริกา (โอเอยู)

องค์การในระดับภูมิภาคที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ค.ศ.1963 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)พัฒนาความเป็นเอกภาพ (2)ยุติลัทธิล่าอาณานิคม (3)ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ(4)สร้างความมั่นคงแก่รัฐต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา องค์การเอกภาพแอฟริกามีสมาชิกกว่า 50 ชาติ กล่าวคือ รัฐที่มีเอกราชทุกรัฐในทวีปแอฟริกา ยกเว้นเพียงรัฐเดียว คือ แอฟริกาใต้ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีขบวนการปลดปล่อยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับองค์การเอกภาพแอฟริกาดังนี้ (1) ขบวนการ แอฟริกัน แนชั่นแนล คองเกรส(เอเอ็นซี, ที่แอฟริกาใต้) (2) ขบวนการ เดอะแพน แอฟริกัน คองเกรส(ที่แอฟริกาใต้) (3) ขบวนการโพลิซาลิโอ (ที่ซาฮาราของสเปน) และ (4) ขบวนการสวาโป-องค์การประชาชนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ (ที่นามิเบีย) การจัดองค์กรขององค์การเอกภาพแอฟริกาประกอบด้วย (1) สมัชชาประมุขรัฐที่จัดประชุมในทุกปี และ (2) สำนักเลขาธิการมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย

ความสำคัญ วัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ ขององค์การเอกภาพแอฟริกาได้รับการยอมรับจากรัฐสมาชิกร่วมกัน แต่องค์การเอกภาพแอฟริกาก็ยังคงเป็นสมาคมของรัฐอธิปไตยที่มารวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ไม่แน่นแฟ้นนัก โดยมีการประกาศแถลงการณ์ร่วมออกมาแต่ก็ไม่ค่อยจะมีการกระทำที่สอดประสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากนัก ความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในแอฟริกาที่องค์การเอกภาพแอฟริกาต้องการให้มีนั้น มีอันอ่อนกำลังลงทั้งนี้เนื่องจาก (1) การแข่งขันทางการเมืองภายใน (2) ความแตกต่างทางอุดมการณ์ (3) ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจที่แตกต่างกัน (4) ความต้องการรักษาอำนาจส่วนตัวและอำนาจอธิปไตยของรัฐที่มีมากเกินควร ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความมั่นคงในกฎบัตรขององค์การเอกภาพแอฟริกาไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติหรือขยายผลออกไป ความพยายามขององค์การฯ ที่จะจัดตั้งกองกำลังร่วมเพื่อต่อสู้กับระบอบเหยียดผิวของแอฟริกาใต้ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนโครงการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือรัฐสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจก็ประสบปัญหาจากการขาดแคลนเงินทุน นอกจากนี้แล้วองค์การฯ ก็ทำงานไม่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทุโภชนาการและทุพภิกขภัยที่ระบาดอยู่ทั่วไป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดขึ้นสูงมากและเกิดภาวะแห้งแล้งติดต่อกันหลายครั้ง กระนั้นก็ดีก็ได้มีการจัดตั้งฐานเพื่อการร่วมมือกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กับมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาแอฟริกา และมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งตลาดร่วมในทวีปแอฟริกา ในสหประชาชาติองค์การเอกภาพแอฟริกาทำหน้าที่เป็นกลุ่มแกนนำการประชุมที่มีประสิทธิผล เพื่อนำเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกันเข้ามาสู่สมัชชาใหญ่ กลุ่มประเทศแอฟริกานี้มีบทบาทสำคัญ (1) ในกระบวนการปลดปล่อยอาณานิคม (2) ในความพยายามที่จะสร้างระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ขึ้นมา (3) ในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศ และ (4) ในสร้างแรงกดดันทางศีลธรรมและทางการเมืองโลกต่อประเทศแอฟริกาใต้(ในช่วงที่ยังดำเนินนโยบายเหยียดผิว)

No comments:

Post a Comment