Google

Wednesday, October 21, 2009

United Nations Conference on International Organization (UNCIO)

การประชุมว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นซีไอโอ)

การประชุมครั้งสำคัญที่ซานฟรานซิสโก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1945 เพื่อทำการยกร่างกฎบัตรสหประชาชาติ และให้ความเห็นชอบในบทบัญญัติของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รัฐที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 50 รัฐ (ทั้งนี้รวมทั้งโปแลนด์ด้วย เป็น 51 ชาติ) ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 51 รัฐของสหประชาชาติ การปรึกษาหารือกันในที่ประชุมที่ซานฟรานซิสโกครั้งนี้อิงข้อเสนอของรัฐที่เสนอให้มีการประชุม 4 รัฐ (จีน อังกฤษ สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา)ในที่ประชุมดัมบาร์ตันโอคส์ปี ค.ศ.1944 การประชุมที่ซานฟรานซิสโกมีลักษณะของการทำงานเหมือนอย่างคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั่นเอง โดยมีคณะทำงาน คือ คณะกรรมาธิการ 4 คณะ และคณะกรรมการอีก 12 คณะ ทั้งนี้โดยให้นำเรื่องขอความเห็นชอบครั้งสุดท้ายเสนอในประชุมเต็มคณะต่อไป มหาอำนาจจะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำในทุกขั้นตอน กฎบัตรสหประชาชาติมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1945 (กำหนดให้วันนี้เป็นวันสหประชาชาติตั้งแต่นั้นมา) เมื่อผู้ลงนามส่วนใหญ่รวมทั้งมหาอำนาจ 5 ชาติได้ให้สัตยาบันในกฎบัตรนี้แล้ว ก่อนที่จะมีการประชุมของสมัชชาใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1946 กฎบัตรนี้ได้รับการให้สัตยาบันโดยชาติสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 51 ชาติทั้งหมด

ความสำคัญ การประชุมที่ซานฟรานซิสโกที่ได้จัดขึ้นก่อนที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติลงนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า การใช้หลักการความเป็นเอกฉันท์ระหว่างมหาอำนาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ความขัดแย้งที่สำคัญได้เกิดขึ้นระหว่างมหาอำนาจกับรัฐขนาดกลางและรัฐเล็กโดยที่รัฐขนาดกลางและรัฐขนาดเล็กเหล่านี้พยายามจะท้าทายบทบาทครอบงำของมหาอำนาจที่นำมาแบ่งปันกันในองค์การใหม่นี้เอง แต่ชาติต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่อยากให้ที่นั่งของมหาอำนาจว่างลงในองค์การใหม่นี้ก็จึงไม่ได้นำคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของฝ่ายตนมาใช้ทำประโยชน์ กฎบัตรนี้ยังคงเป็นธรรมนูญพื้นฐานของสหประชาชาติ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างเป็นทางการเพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1965 เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงเป็น 14 ชาติ และเพื่อเพิ่มสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเป็น 36 ชาติ ส่วนครั้งที่สองเมื่อปี ค.ศ.1973 เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นจำนวนปัจจุบัน คือ 54 ชาติ กฎบัตรสหประชาชาติมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับรัฐธรรมนูญของชาติต่าง ๆ คือ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จากการตีความและขนบธรรมเนียม

No comments:

Post a Comment