Google

Wednesday, October 21, 2009

UN Principal Organ : Trusteeship Council

องค์กรหลักของสหประชาชาติ : คณะมนตรีภาวะทรัสตี

หนึ่งในหกองค์กรหลักของสหประชาชาติ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารดินแดนภาวะทรัสตี คณะมนตรีภาวะทรัสตีจะขึ้นตรงต่อสมัชชาใหญ่เมื่อทำหน้าที่กำกับดูแลดินแดนที่มิใช่ประเภทยุทธศาสตร์ แต่จะขึ้นตรงต่อคณะมนตรีความมั่นคง เมื่อทำหน้าที่กำกับดูแลดินแดนภาวะทรัสตีประเภทยุทธศาสตร์ สมาชิกของคณะภาวะทรัสตีมีดังนี้ (1) รัฐที่ทำหน้าที่บริหารดินแดนภาวะทรัสตีทุกรัฐ (2) สมาชิกประเภทถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงที่มิได้บริหารดินแดนภาวะทรัสตี (3) สมาชิกประเภทเลือกตั้งเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อคอยถ่วงดุลระหว่างรัฐที่ทำการบริหารดินแดนภาวะทรัสตีกับรัฐที่มิได้บริหารดินแดนภาวะทรัสตี ในช่วงที่มีกิจกรรมมาก ๆ คือเมื่อปี ค.ศ.1968 คณะภาวะทรัสตีมีสมาชิกเป็นรัฐที่ทำหน้าที่บริหารดินแดนภาวะทรัสตีจำนวน 4 รัฐ (คือ ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์) สมาชิกประเภทถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงจำนวน 3 รัฐ (คือ จีน, ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต) และสมาชิกประเภทเลือกตั้งอีก 1 ชาติ เมื่อปี ค.ศ.1987 คณะมนตรีภาวะทรัสตีประกอบด้วยสมาชิกเพียง 5 ชาติ คือ สหรัฐอเมริกา มีหน้าที่เป็นผู้บริหารดินแดนภาวะทรัสตี ส่วนจีน ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหภาพโซเวียต เป็นสมาชิกในฐานะเป็นสมาชิกประเภทถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง อย่างไรก็ดีจีนมิได้เข้าร่วมในงานของคณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะมนตรีภาวะทรัสตีดำเนินความรับผิดชอบของตนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ทำการศึกษาและการอภิปราย (2) ให้คำเสนอแนะต่อสมัชชาใหญ่ (3) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้แทนของดินแดนภาวะทรัสตี (4) ทำรายงานประจำปีและรายงานพิเศษ (5) ส่งคณะไปเยี่ยมเยียนดินแดนภาวะทรัสตีเพื่อการกำกับดูแลยังจุดนั้น ๆ โดยตรง

ความสำคัญ คณะมนตรีภาวะทรัสตีได้เดินทางยาวไกลในการทำหน้าที่กำกับดูแลดินแดนภาวะทรัสตีในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะได้รับเอกราช ปรากฏว่าในดินแดนภาวะทรัสตีทั้งหมด 11 แห่งที่ถูกนำให้มาอยู่ในการกำกับดูแลเป็นดินแดนภาวะทรัสตีนั้น พอถึงปี ค.ศ.1987 มีเฉพาะแห่งเดียวเท่านั้น (คือ ดินแดนภาวะทรัสตีแห่งหมู่เกาะแปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริหาร) ยังไม่ได้รับเอกราช และก็ได้มีความพยายามกว่า 40 ปีที่จะให้นำดินแดนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้มาอยู่ภายใต้ระบบภาวะทรัสตีนี้ หรือไม่ก็ให้ดินแดนนี้ได้รับเอกราชเป็นชาติใหม่ชื่อ นามิเบีย ไปเลย และก็มีความคืบหน้าในหมู่เกาะ 3 แห่งภายใต้การบริหารเป็นดินแดนภาวะทรัสตีประเภทยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา คือ หมู่เกาะมาร์แชล หมู่เกาะคาโรไรน์ และหมู่เกาะมาเรียนา โดยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มอบมาตรการการปกครองตนเองบางส่วนให้

No comments:

Post a Comment