Google

Wednesday, October 21, 2009

Political Community : International Organization

ประชาคมทางการเมือง : องค์การระหว่างประเทศ

การตกลงอย่างเป็นทางการที่มีความรับผิดชอบนอกเขตพรมแดนแห่งชาติ โดยจะมีข้อกำหนดให้ทำการจัดตั้งกลไกทางสถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับความร่วมมือกันระหว่างหมู่สมาชิก ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง องค์การระหว่างประเทศในสมัยใหม่ต่างๆ ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมาเมื่อกว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาในระบบรัฐแบบตะวันตก ได้เฟื่องฟูขึ้นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทกระฉับกระเฉงอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ (1) องค์การที่ตกลงจัดตั้งขึ้นมาโดยภาครัฐบาลระหว่าง 2 รัฐขึ้นไป(ไอจีโอ) และ(2) องค์การที่จัดตั้งขึ้นมาโดยภาคเอกชนที่ประกอบด้วยเอกชนหรือคณะเอกชนที่เรียกว่า องค์การที่มิใช่ตัวแทนของภาครัฐบาล(เอ็นจีโอ) องค์การที่จัดตั้งโดยภาครัฐบาล ได้แก่ (1) องค์การทางการเมืองในระดับโลก(สันนิบาตชาติ และสหประชาชาติ) (2) องค์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค (เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต) องค์การนานารัฐอเมริกา(โอเอเอส) สันนิบาตอาหรับ) (3) สหภาพระหว่างประเทศที่จัดตั้งโดยภาครัฐบาล( สหภาพไปรษณีย์สากล และองค์การอนามัยโลก(ดับเบิลยูเอชโอ) ส่วนองค์การระหว่างประเทศของภาคเอกชนนั้น ได้แก่ โรตารีระหว่างประเทศ สมาพันธ์สหภาพการค้าเสรีระหว่างประเทศ และองค์การกาชาดสากล เป็นต้น

ความสำคัญ ในโลกปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศอยู่หลากหลายชนิดและมีสถาบันระหว่างประเทศที่มีบูรณาการอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นการยากที่จะประเมินได้ว่าสถาบันเช่นนั้นเช่นนี้มีคุณูปการต่อสันติภาพ ต่อความเข้าใจกันระหว่างประเทศ และต่อความมั่งคั่งไพบูลย์ในระดับนั้นระดับนี้ นักวิพากษ์วิจารณ์มีแนวโน้มว่าจะมีทัศนะแยกออกเป็นสองอย่าง คือ กลุ่มหนึ่งนิยมให้ใช้แนวทางยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและต้องการให้มีความยืดหยุ่นแห่งชาติมากขึ้นในกิจการทางเศรษฐกิจและทางสังคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นว่าองค์การระหว่างประเทศไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสหภาพที่เข้มแข็งกว่าในรูปแบบของข้อตกลงแบบสหพันธ์เดี่ยวหรือหลายสหพันธ์ พวกที่ให้การสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศได้ยืนยันว่า การมีองค์การระหว่างประเทศเป็นวิธีที่จะทำให้รัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลายอย่างได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใดความร่วมมือที่จำเป็นต่อการสร้างผลที่เป็นประโยชน์จะมีมากน้อยขนาดใดนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับของผลประโยชน์ร่วมระหว่างหมู่สมาชิกเป็นประการสำคัญ

No comments:

Post a Comment