Google

Wednesday, October 21, 2009

UN Specialized Agency : Universal Postal Union (UPU)

ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ : สหภาพไปรษณีย์สากล

ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบูรณาการแก่การบริการทางไปรษณีย์ในระดับชาติ สหภาพไปรษณีย์สากลนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีชื่อว่าสหภาพไปรณีย์ใหญ่โดยสนธิสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ.1874 มามีชื่ออย่างใหม่นี้เมื่อ ค.ศ.1878 และได้เข้าเป็นองค์การหนึ่งของสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1947 สหภาพไปรษณีย์สากลมีองค์กรบริหารภายในประกอบด้วย (1) การประชุมคองเกรสที่จะจัดประชุมในทุก 5 ปี (2) คณะกรรมาธิการฝ่ายบริหารและการประสานงานที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคองเกรสแต่ละสมัย (3) คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาทางด้านวิจัยทางไปรษณีย์ และ (4) สำนักงานระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการ อนุสัญญาว่าด้วยไปรษณีย์สากลจะมีการแก้ไขปรับปรุงในที่ประชุมครองเกรสในแต่ละสมัย ส่วนการเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญานี้ ทางสำนักเลขาธิการจะใช้วิธีส่งเป็นหนังสือเวียนไปตามสมาชิกต่าง ๆ ในระหว่างการประชุมครองเกรส และเมื่อมีการให้สัตยาบันสารสมาชิกในจำนวนที่เพียงพอตามกำหนดแล้ว ก็จะต้องให้สมาชิกอื่น ๆ ให้ภาคยานุวัติ มิฉะนั้นก็จะทำให้ขาดสมาชิกภาพในสหภาพ ฯ ได้

ความสำคัญ การมีสหภาพไปรษณีย์สากลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะได้มีการจัดตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลขึ้นมานั้น จดหมายที่จะส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต่างประเทศ จะต้องมีการดำเนินการเป็นการพิเศษและจะต้องจ่ายค่าส่งแก่ทุกประเทศที่จดหมายผ่าน ส่วนอัตราค่าไปรษณียากรนั้นก็มีความแตกต่างกันมากและก็มีอคติเกิดขึ้นอยู่เสมอ สหภาพไปรษณีย์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ได้โดย (1) การวางมาตรฐานวิธีปฏิบัติของชาติต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกันหมด (2) การกำหนดอัตราให้เป็นอย่างเดียวกันหมด และ (3) การจัดตั้งบัญชีชดเชยเพื่อเคลียร์หนี้กันในภายหลัง จากความสำเร็จของสหภาพไปรษณีย์สากลนี้เอง ที่เป็นแรงกระตุ้นให้มีการจัดตั้งสหภาพภาครัฐบาลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอีก ให้มาทำหน้าที่ด้านเทคนิคอื่น ๆ

No comments:

Post a Comment