Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Economic Group : Carribbean Community and Common Market(CARICOM)

กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค : ประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียน(ซีเออาร์ไอซีโอเอ็ม หรือ คาริคอม)

กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสนธิสัญญาชากัวรามัสปี ค.ศ. 1973 โดยได้กำหนดให้จัดตั้งสหภาพศุลกากรที่มีการค้าเสรีระหว่างหมู่สมาชิก และให้กำหนดพิกัดอัตราศุลกากรภายนอกเป็นอย่างเดียวกัน ตลอดจนให้มีการประสานนโยบายเศรษฐกิจภายในของหมู่สมาชิก วัตถุประสงค์ของกฎบัตรประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนที่เป็นหลักๆมีดังนี้ คือ (1) ให้การพัฒนาในหมู่สมาชิกมีสมดุลมากที่สุด (2) ให้บรรลุถึงการสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุดให้ได้ (3) ให้พัฒนาสถานะการมีอำนาจต่อรองร่วมกันเมื่อติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกลุ่มอื่นๆ และ (4) ให้การส่งเสริมการคุ้มครองสินค้าเข้าโดยใช้นโยบายปกป้องร่วมกันทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในท้องถิ่น ประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนอุบัติขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ สมาคมการค้าเสรีคาร์ริบเบียน(ซีเออาร์ไอเอฟทีเอ) สมาชิกของประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนประกอบด้วย (1) รัฐเอกราชในคาบสมุทรคาร์ริบเบียน (2) รัฐกึ่งเอกราชโดยที่ยังขึ้นอยู่กับอังกฤษ และ (3) ดินแดนอาณานิคมอีกหลายแห่ง อย่างไรก็ดีดินแดนที่ยังไม่มีอธิปไตยเหล่านี้ต่างอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีเอกราชอย่างเต็มที่ มวลสมาชิกมีการจัดแบ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยสั่งการเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเทศที่มีการพัฒนามากแล้ว(เอ็มดีซี) คือ รัฐที่มีเอกราช ได้แก่ บาฮามาส บาร์เบโดส กายอานา จาเมกา ตรินิแดดและโตเบโก (2) ประเทศที่พัฒนาน้อย(แอลดีซี) ได้แก่ อัลติกัวและบาร์บูดา เบลีซ โดมินิกา เกรนาดา มอนต์เซอร์รัต เซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส เซนต์กิตส์ เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ ประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนมีการทำงานโดยผ่านทางสำนักงานใหญ่การประชุมร่วมรัฐบาล(เอชซีจี) ทำหน้าที่เป็นองค์การปกครองกลาง นอกจากนี้แล้วก็ยังใช้คณะมนตรีตลาดร่วม(ซีเอ็มซี) มาทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่สำนักงานใหญ่การประชุมร่วมรัฐบาล(เอชจีซี) กับมีสำนักเลขาธิการประชาคมคาร์ริบเบียนทำหน้าที่ให้กับประชาคมตลาดร่วมคาร์ริบเบียนแห่งนี้ และให้กับสมาคมการค้าเสรีคาร์ริบเบียนไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้แล้วก็ยังมีองค์กรสนับสนุนต่างๆมาให้ความช่วยเหลือประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนให้สามารถทำงานก้าวหน้าไปได้ ทั้งนี้รวมทั้งธนาคารพัฒนาคาร์ริบเบียน และก็ยังมีโครงการริเริ่มพัฒนาคาบสมุทรคาร์ริบเบียนอันเป็นโครงการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีเรแกนได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการค้าและการพัฒนาโดยผ่านทางการลงทุนของภาคเอกชนและนโยบายพิกัดอัตราศุลกากรเสรี

ความสำคัญ ประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนได้ใช้เวลาเดินทางที่ยาวไกลเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกฎบัตรขั้นพื้นฐานของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาคมฯจึงสามารถเป็นแม่แบบให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในกลุ่มโลกที่สามอื่นๆที่กำลังแสวงหาทางที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ทางแห่งความทันสมัยได้ ประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนซึ่งใด้ใช้ประชาคมยุโรปเป็นแม่แบบก็ยังคงมุ่งไปข้างหน้าสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ก็เป็นการคืบหน้าที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า ปัญหาสำคัญที่เป็นตัวขัดขวางมิให้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนั้น ก็คือการขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนามากกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อย ทั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักของการรวมกลุ่มส่วนใหญ่ กล่าวคือ สมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเข้มแข็งมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้มีเสรีทางการค้ามากขึ้น แต่ข้างฝ่ายสมาชิกที่มีฐานะอ่อนแอทางเศรษฐกิจก็ไม่อยากจะยกเลิกโครงการคุ้มครองของรัฐบาลหลายโครงการเพื่อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของตนๆ สิ่งที่มาคุกคามประชาคมและตลาดร่วมคาร์ริบเบียนอย่างอื่นๆ ก็คือความขัดแย้งระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนถึงความขัดแย้งกันเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าระหว่างการประกอบการโดยเสรีกับสังคมนิยมอย่างไหนควรจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในอนาคต

No comments:

Post a Comment