Google

Wednesday, October 21, 2009

United Nations : Dumbarton Oaks Conference

สหประชาชาติ : การประชุมที่ดัมบาร์ตันโอ๊กส์

การสนทนาหยั่งเชิงเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติที่จะจัดตั้งขึ้นมา การประชุมที่ดัมบาร์ตันโอ๊กส์มีขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1944 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีผู้แทนของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต เข้าร่วมเจรจาในขั้นตอนเริ่มแรกที่สำคัญยิ่งนี้ ในขณะที่จีนได้เข้าร่วมกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ 2 ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะกัน มีการประนีประนอมระหว่างกัน และมีการเจรจากันในเรื่องที่จะยกร่างข้อเสนอให้จัดตั้งองค์การในระดับโลกใหม่คือสหประชาชาตินี้เอง

ความสำคัญ ข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจเกี่ยวกับลักษณะขององค์การโลกที่จะจัดตั้งขึ้นมาสามารถตกลงกันได้ในเกือบจะทุกประเด็น ประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้(เช่น การใช้อำนาจยับยั้ง สมาชิกภาพ และวิธีการแก้ไขข้อพิพาท) ก็ให้นำเสนอฝ่ายการเมืองในระดับสูง คือ ผู้ยิ่งใหญ่ 3 คนเป็นผู้ตกลงใจ กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์แห่งอังกฤษ ประธานาธิปดี แฟรงกลิน ดี รูสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรี โยเซป สตาลิน แห่งสหภาพโซเวียต ในที่ประชุมยัลตาปี ค.ศ.1945 ร่างข้อเสนอที่มีการแก้ไขของเดิมและเพิ่มของใหม่เข้าไปก็ได้กลายเป็นกฎบัตรสหประชาชาติหลังจากการประชุมซานฟรานซิสโก ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.1945

No comments:

Post a Comment