Google

Wednesday, October 21, 2009

Regional Political Group : Council of Europe

กลุ่มทางการเมืองในระดับภูมิภาค :คณะมนตรีแห่งยุโรป

องค์การกึ่งรัฐสภาในระดับภูมิภาค ที่มีวัตถุประสงค์สร้างความร่วมมือกันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และเพื่อพัฒนาความรู้สึกเป็นเอกภาพในความเป็นชาติยุโรปในหมู่สมาชิก คณะมนตรีแห่งยุโรปได้รับการจัดตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1949 โดยเบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส บริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก 8 รัฐ ได้แก่ ออสเตรีย ไซปรัส เยอรมนี(ตะวันตก) กรีซ ไอซ์แลนด์ มอลตา สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี ในโครงสร้างมีคณะมนตรีประกอบด้วย 2 สภา คือ (1)สมัชชาที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้แทนที่รัฐสภาของแต่ละรัฐเลือกสรรเข้ามา แต่เป็นผู้มีอิสระในการพูดและในการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และ (2) คณะกรรมาธิการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐบาลของรัฐสมาชิก สมัชชาที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษาแก่คณะมนตรี ในขณะที่คณะกรรมาธิการรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการตกลงใจแต่เพียงอย่างเดียว และแต่ละรัฐบาลมีอำนาจในการยับยั้ง คณะมนตรีมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลของรัฐที่เป็นสมาชิกและให้ความเห็นชอบในสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆซึ่งเมื่อแต่ละรัฐสมาชิกให้สัตยาบันแล้วจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสององค์กรมีอิสระที่จะอภิปรายในทุกเรื่องยกเว้นแต่เรื่องที่กี่ยวกับทางการทหาร คณะกรรมาธิการรัฐมนตรีจะประชุมกันทุกเดือน ส่วนสมัชชาก็จะประชุมกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว คณะมนตรีแห่งยุโรปมีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่เมืองสตราสบูกโดยทำหน้าที่ให้บริการแก่องค์กรทั้งสอง

ความสำคัญ คณะมนตรีแห่งยุโรปเมื่อแรกจัดตั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก้าวแรกที่จะดำเนินไปสู่การรวมรัฐต่างๆเข้าในสหพันธรัฐยุโรปในที่สุด สมัชชาที่ปรึกษานั้นในช่วงปีแรกๆหลังจัดตั้งได้ร่างรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมทางการเมืองยุโรปที่จะประกอบด้วยรัฐสภา คณะบริหาร และศาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนทั่วทั้งทวีปยุโรป แต่เมื่อรัฐสภาฝรั่งเศสได้ลงมติคัดค้านข้อเสนอให้มีการจัดตั้งประชาคมป้องกันยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1954 แนวความคิดที่จะจัดตั้งประชาคมทางการเมืองยุโรปก็ได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นหมันไป ได้มีอนุสัญญาและข้อตกลงต่างๆราว 50 ฉบับได้ลงนามโดยคณะกรรมาธิการรัฐมนตรี มีสาระครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การรับนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สิทธิบัตร การประกันสังคม สิทธิมนุษยชน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปี ค.ศ. 1976 คณะมนตรีแห่งยุโรปได้ยอมรับข้อตกลงว่าด้วยไม่ให้ใช้เหตุผลทางการเมืองเป็นข้ออ้างเพื่อขอความปรานีโดยไม่ต้องรับโทษหรือส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับผู้ก่อการร้ายที่ได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ที่มีอานุภาพร้ายแรง อนุสัญญาหลายฉบับได้รับการให้สัตยาบันโดยรัฐบาลของรัฐสมาชิก รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในยุโรป ซึ่งยอมให้บุคคลยื่นอุทธรณ์ที่จะไม่ขึ้นศาลชาติตนแต่จะยอมผูกพันยอมรับคำตัดสินขององค์การระหว่างประเทศแทน คณะมนตรีแห่งยุโรปกำลังวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อดำเนินสู่อุดมการณ์ที่ชี้นำการจัดตั้ง กล่าวคือ สถาปนาประชาคมการรวมตัวเป็นสหพันธ์แห่งยุโรป

No comments:

Post a Comment