Google

Wednesday, October 21, 2009

UN Specialized Agency : World Health Organization

ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ : องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ)

ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1948 โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐาน คือ “เพื่อให้ราษฎรทุกคนได้บรรลุถึงความมีอนามัยดีในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” องค์การอนามัยโลกได้ดำเนินโครงการบางอย่างของตนโดยใช้วิธีการให้คำแนะนำให้สามารถบำบัดรักษาโรคได้ และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาการบริหารสาธารณสุขในระดับชาติได้ โครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการผ่านทางสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การฯ ส่วนกลาง ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยอนามัยระหว่างประเทศ และการตีพิมพ์สถิติเกี่ยวกับสุขอนามัย ส่วนกลไกภายในขององค์การอนามัยโลกมีดังนี้ คือ (1) สมัชชาอนามัยโลก (2) คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และ (3) สำนักเลขาธิการที่ทำหน้าที่โดยอยู่ในบังคับบัญชาของเลขาธิการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ความสำคัญ องค์การอนามัยโลกได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะควบคุมโรคเรื้อรัง และโรคระบาดต่าง ๆ อาทิ มาลาเรีย และฝีดาษ กับในด้านการส่งเสริมสวัสดิการแม่และเด็ก โครงการควบคุมมาลาเรียได้ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ องค์การอนามัยโลกได้ใช้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกจำนวนหนึ่งในด้านการพัฒนาการให้บริการทางสุขอนามัยและในการเพิ่มพูนจำนวนเจ้าหน้าที่เทคนิคทางด้านอนามัยและด้านการแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมแล้ว นอกจากนี้แล้วองค์การอนามัยโลกก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของภัยธรรมชาติต่าง ๆ และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ องค์การอนามัยโลกได้จัดหาภาวะผู้นำและให้ความช่วยเหลือในด้านการประสานความร่วมมือการวิจัยและโครงการอื่น ๆ ในการรณรงค์ในระดับนานาชาติที่จะแก้ปัญหาโรคเอดส์(โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง)

No comments:

Post a Comment