Google

Wednesday, October 21, 2009

UN Principal Organ : Secretariat

องค์กรหลักของสหประชาติ : สำนักเลขาธิการ

องค์กรระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ทำหน้าที่ทางด้านการบริหาร การงบประมาณ การภาษา การเลขานุการ และการธุรการ แก่สหประชาชาติ บุคลากรที่มาทำงานในสำนักเลขาธิการนี้ได้รับการคัดเลือกจากรัฐสมาชิกต่าง ๆ โดยใช้หลักการหรือสูตรสำเร็จผสมผสานกันระหว่างแนวความการเป็นตัวแทนของรัฐสมาชิกกับความสามารถส่วนบุคคลประกอบกัน ถึงแม้ว่าบุคลากรในสำนักเลขาธิการจะยังคงเป็นพลเมืองของชาติตนอยู่ต่อไป แต่ก็ได้รับการคาดหวังว่าจะทำหน้าที่ของตนทั้งในการงานและด้านวัตถุประสงค์ในอันที่จะสนับสนุนหลักการของสหประชาชาติ องค์การในระดับภูมิภาคที่ทำหน้าที่เฉพาะกิจและสหภาพระหว่างประเทศในระดับตัวแทนของภาครัฐบาล เช่น สหภาพไปรษณีย์สากล เป็นต้น ก็จะมีการใช้สำนักเลขาธิการระหว่างประเทศด้วยกันทั้งนั้น แต่สำนักเลขาธิการที่มีความใหญ่โตทั้งในด้านจำนวนบุคลากรและในด้านทำหน้าที่ต่าง ๆ ก็คือ สำนักเลขาธิการสหประชาชาตินี่เอง ที่สำนักเลขาธิการสหประชาชาติมีบุคลากรอยู่ประมาณ 20,000 คน โดยอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาก็มี และที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามอยู่ตามประเทศต่าง ๆก็มี ทั้งนี้โดยทำหน้าที่เป็นหนึ่งในหกขององค์กรหลักของสหประชาชาติ สำนักเลขาธิการมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด(หัวหน้าสำนัก) คือ เลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสมัชชาใหญ่โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากทั้งนี้โดยการเสนอตัวบุคคลโดยคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งก็จะมีระบบการใช้สิทธิยับยั้งโดยสมาชิกถาวรด้วย นอกจากจะมีตัวเลขาธิการนี้แล้วก็ยังมีรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการอีกหลายคนมาทำหน้าที่ช่วยเหลือเลขาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

ความสำคัญ สำนักเลขาธิการต่าง ๆ ต่างก็ต้องเผชิญกับการท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนในการดำเนินบทบาทของตนในโครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการบรรจุบุคคลเข้าทำงานในสำนักเลขาธิการนั้น จะต้องคำนึงถึงมาตรฐานของบุคคลโดยใช้วิธีการเลือกเฟ้นด้วยระบบคุณธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องคำนึงถึง “การแบ่งสรรปันส่วนทางภูมิศาสตร์” โดยให้สมาชิกแต่ละชาติมีผู้แทนอย่างพอเพียงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะต้องบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในสำนักงานที่มีความสำคัญมาก ๆ จะต้องใช้หลักบูรณาการให้บุคคลที่ต่างภูมิหลัง ต่างเจตคติ ต่างอุดมการณ์ ต่างความสามารถ และต่างภาษา มาทำงานด้วยกันได้ด้วยความราบรื่น บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการปลูกฝังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสายอาชีพของตนอย่างเต็มที่โดยไม่มีอคติเข้าข้างชาติของตน ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้บุคคลเหล่านี้สามารถให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์และปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหประชาชาติได้ โดยมีอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความซื่อตรง ประเด็นที่มีการโต้เถียงกันก็คือ เรื่องที่ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ในสำนักเลขาธิการให้มีลักษณะดังกล่าว จึงทำให้สำนักเลขาธิการมีเรื่องต้องยุ่งกับการเมืองภายในของสหประชาชาติเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เกิดความขัดแย้งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับมหาอำนาจ ที่สำนักเลขาธิการมีผู้แทนเพิ่มขึ้นมามากนี้ก็เพราะมีชาติใหม่ ๆ หลั่งไหลเข้ามาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติมากก็จึงทำให้มีเจ้าหน้าที่ขาดมาตรฐานความสามารถทางด้านอาชีพไป อย่างไรก็ดี สำนักเลขาธิการก็ยังสามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่าเป็นสนามสำหรับการฝึกฝนที่เยี่ยมยอดให้แก่นักบริหารที่ขาดประสบการณ์จากกลุ่มประเทศโลกที่สามได้

No comments:

Post a Comment